Podmínky Používání

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s těmito Podmínkami používání. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami používání, prosím, nepoužívejte tyto stránky.
Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit, upravit, přidat nebo odebrat části těchto podmínek, takže prosím pravidelně kontrolujte možné změny.
Vaše další používání těchto stránek po změnách těchto podmínek (včetně ochrany osobních údajů) bude představovat Váš souhlas s těmito změnami.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše soukromí je pro nás důležité a chceme, aby se ujistil(a), že je chráněno. Prosím, udělejte si chvilku a přečtěte si naše Zásady Ochrany osobních údajů.

POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ; OMEZENÍ
Tyto webové stránky a veškeré materiály na těchto internetových stránkách včetně (ale nejen toto) obrázků, ilustrací, článků, příspěvků (dále jen "Materiály") jsou majetkem Street Surfing Worldwide a jejich poboček
a jsou chráněné před neoprávněným kopírováním a šířením prostřednictvím autorských práv, která jsou vlastněná nebo licencovaná Street Surfing Worldwide a autorským zákonem, zákonem o ochranných známkách, mezinárodními úmluvami a dalšími zákony o duševním vlastnictví.
Nesmíte reprodukovat, předvádět, vytvářet odvozená díla, publikovat, nahrávat, odesílat nebo distribuovat jakýmkoli způsobem jakékoliv Materiály z http://www.streetsurfing.com/ či z našich diskusních fór nebo z jakékoli jiné stránky
vlastněné nebo provozované Street Surfing Worldwide bez předchozího písemného souhlasu Street Surfing Worldwide.
Nicméně, můžete si stáhnout nebo vytvořit jednu kopii Materiálů a jiných Materiálů ke stažení zobrazených na internetových stránkách, za předpokladu, že nebudou použity pro jakékoli komerční účely, distribuovány třetím osobám
nebo nabízeny k prodeji třetím stranám, a dále za předpokladu, že všechny autorská práva  a další upozornění obsažené v Materiálech jsou ponechány beze změny.
Každá úprava Materiálů nebo jakékoli jejich části nebo použití Materiálů pro jakýkoli jiný účel je porušením autorských práv společnosti Street Surfing a jiných majetkových práv.
Použití těchto Materiálů na jakékoliv jiných internetových stránkách nebo jiných prostředích počítačové sítě je bez předchozího písemného souhlasu od Street Surfing Worldwide zakázané.

Nic na těchto webových stránkách by nemělo být vykládáno jako udělení souhlasu, považováno za samozřejmost, uplatnění právních překážek apod., jakékoliv licence nebo právo používat tyto stránky nebo jakékoliv informace zobrazené na této webové stránce
přes použití metody framing apod., s výjimkou: (a) výslovného povolení těmito Podmínkami použití; nebo (b) s předchozím písemným souhlasem Street Surfing Worldwide nebo takové třetí strany, která může vlastnit ochrannou známku či autorská práva k zobrazeným informacím na těchto webových stránkách.
 
OCHRANNÉ ZNÁMKY
Street Surfing Worldwide a její příbuzné názvy a loga jsou všechno ochranné známky a/nebo obchodní názvy vlastněné nebo licencované Street Surfing a jsou rovněž chráněné zákonem.
Také další ochranné známky a/nebo obchodní názvy, které zde nejsou výslovně uvedeny, ale které jsou spojeny se Street Surfing Worldwide, jsou chráněné zákonem.
Všechny ochranné známky, autorská práva, loga a symboly tvoří duševní vlastnictví Street Surfing nebo jejích přidružených společností a jsou chráněny federální a státní správou a nesmí být kopírovány nebo napodobovány jako celek nebo zčásti.
Jakékoli neoprávněné použití těchto ochranných známek a obchodních názvů je přísně zakázáno. Street Surfing Worldwide využije všech dostupných a potřebných právních kroků k zachování těchto autorských práv a duševního vlastnictví.

PRODUKTY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
Street Surfing Worldwide není odpovědná za obsah jiných stránek, které mohou být prostřednictvím odkazů napojené, ani za žádné prohlášení nebo záruky jakéhokoliv výrobku či služby nabízené třetími stranami,
jejichž ikony, produkty, služby nebo hypertextové odkazy se objeví na těchto webových stránkách.
Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a Vy k nim máte přístup na své vlastní riziko. Jakékoliv jiné webové stránky přístupné z této webové stránky jsou nezávislé na Street Surfing Worldwide a Street Surfing Worldwide
nemá žádnou kontrolu nad obsahem těchto jiných webových stránek.
Kromě toho odkaz na jinou webovou stránku by neměl být vykládán jako schválení ze strany Street Surfing Worldwide této třetí strany nebo jakéhokoli produktu nebo služby poskytované třetí stranou.
Vaše korespondence či obchodní jednání s třetí stranou, nalezenou nebo zprostředkovanou touto webovou stránkou, včetně platby a dodání zboží nebo služeb a jakékoliv další podmínky, záruky nebo reprezentace spojená s takovým jednáním je výhradně mezi Vámi a touto třetí stranou.
Nebudeme se podílet na řešení sporů týkajících se nebo vyplývajících z jakéhokoli korespondence či obchodní transakce mezi Vámi a takových třetích stran.
 
ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Tato webová stránka a všechny její součásti je poskytována na základě stavu "jak je" bez záruky jakéhokoliv druhu - výslovné nebo odvozené.Street Surfing Worldwide odmítá veškeré záruky, výslovné i předpokládané včetně bez omezení,
předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a nepoškození. Pokud spoléháte na tuto webovou stránku, jakékoliv informace, produkt nebo službu dostupnou prostřednictvím této webové stránky, činíte tak na vlastní nebezpečí.
Street Surfing Worldwide nezaručuje, že tato webová stránka bude fungovat nepřerušovaně či bezchybně nebo že hostitelský server bude udržován bez virů nebo jiného škodlivého kódu.
Street Surfing Worldwide neposkytuje žádné záruky, že informace, produkty a služby uvedené na stránkách jsou aktuální, aktualizované nebo přesné.

Za žádných okolností a bez ohledu na právní teorie, ať už se jedná o trestný čin, smlouvu apod., nebude Street Surfing Worldwide odpovědná vůči Vám nebo jakékoliv jiné osobě za jakékoli nepřímé, zvláštní, náhodné,
spojené nebo následné škody, které byly způsobeny a to bez ohledu na charakter a omezení. Stejně tak nebude Street Surfing Worldwide odpovědná za veškeré škody týkající se Vašeho používání této webové stránky, jakýkoliv produkt
nebo službu spojenou přes odkaz, inzerci nebo promoakci uvedenou na této webové stránce, za ztracená data, selhání počítače nebo nefunkčnost apod. Souhlasíte s rizikem ohledně Vašeho používáním tohoto webu.

CELOSVĚTOVÉ POUŽÍVÁNÍ A ZÁKONNOST
Tato webová stránka je prezentována společností Street Surfing Worldwide a nezaručuje, že materiály na webových stránkách jsou vhodné nebo dostupné pro použití ve všech zemích. Kromě toho, odpovědnost za dodržování všech zákonů
(obecných či místních), které mohou ovlivnit Vaše práva, je na Vás.

JUDIKATURA A SOUDNÍ ŘÍZENÍ
Souhlasíte s tím, že jakákoli právní žaloba proti Street Surfing se řídí zákony státu New Jersey (Spojené státy americké), bez ohledu na její konflikt s právními principy.